Izgubljeno u prevodu


Otiso Mujo u Njemackoj i naso stari bicikal bez sjedala, uzme biciklo i nosi ga u stanu. Pita drugove gdje i kako moze kupiti sjedalo za bicikal. Oni mu rekose, ali Mujo ne zna Njemacki kako bi reko da mogo kupiti. Pa zamoli druga da mu napise na cedulica sta treba da kaze. Uzme Mujo ceduljicu i ode u radnju, i tamo jedna lijepa prodavacica ga upita:
- "Bitte..."
Mujo mu ispruzi cedulju i prodavacica procita pa se nasmjesi, jer je ceduljici pisalo:
- "Daj mi poljubac."
Nemica pita Muju sa mimikom i pokazuje:
- "Hoces poljubac na ustima ili u obrazu?"
Mujo pokazuje ruku na guzicu.

shubesa
24.03.2008
1,05


Komentari:

Z.*)xxl

25.03.2008 00:11:14
D0BR0 SE NIJE UFATI0 IZMEDU KRAKA ..

B0JHA KPAJIHA+

25.03.2008 01:51:15
KRV MI PLAVA VENAMA TECHE MENE JE SRBSTV0 0D SVEGA PRECHE MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC 0RT0D0X SRBIN PRAV0SLAVAC AK0 CES SAMN0M M0RASH DA ZNASH SIMB0L VJERE I 0CHE NASH MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC JA SAM SRBIN JA SAM PRAV0SLAVAC JA SLAVIM SLAVU JA P0STIM P0ST D0DJI K0D MENE I BUDI MI G0ST MENE CHUVA B0G I IMAM SV0J PRAVAC 0RT0D0X SRBIN PRAV0SLAVAC

B0JHA KPAJIHA+

25.03.2008 01:54:52
ljudi m0ji, neznam dali je 0vaj vic smeshan 0n0m k0ji ga je napisa0, i dali ga je razume0, p0sle 0v0lik0 greshaka, prav0pisnih i gramatickih predl0zjij0 bih da vic 0de u kateg0riju glupih aj zdrav0

Alija Izmetbeg0vic

25.03.2008 01:56:35
cakiiii)))))) uslj000))))))) j=b0 ti pas m4ter HAHAHAHAHA

Selma

25.03.2008 06:33:37
aaahahahahahaha))))))))) st0 bas k0mpjuterski.....

4E

25.03.2008 07:05:13
Kak0 mislis padezi?

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:32:13
0Q0Q0 ))))))))) LJ!GAVI )))))))))))))) K0LIK0 VAS G0D IMA J=BEM VAM MĐTER SVIMA hihihihihihihihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:32:54
0Q0Q0 ))))))))) LJ!GAVI )))))))))))))) J=BEM VAM MĐTER SVIMA))))))) K0LIK0 VAS G0D IMA))))))) hihihihihihihihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:33:31
JAPAN PRIZNA0 NEZAVISN0ST K0S0VA )))))))))) K0S0V0 D0 T0KIJA )))))))))))))))))) SRBIJA K0 N0KIJA )))))))))))))))))) hihihihihihihihihihi........

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:34:18
HASIM TACHI NA CUNU VAS KACI I ZA N0S P0VLACI A LAJCAK S GVZA NAVLACI hihihihihihihihi.....

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:43:57
ZA LJ!GAVE HADALJE Mjere za p0ticanje nataliteta Sa 100 KM mjesečn0 p0m0ći p0r0dicama k0je d0biju treće, četvrt0 i svak0 naredn0 dijete...

SELIM PASA-CAKI

25.03.2008 10:44:36
Usv0jen0 u D0b0ju

¤¤M0KE¤¤

25.03.2008 12:07:46
JA SAM CVARAK

Lycana Thr0p

25.03.2008 13:14:05
Aha.... t0 0n p0kazuje da 0na njega p0ljubi "0d0zada" a da i ne zna da t0 p0kazuje,jel u t0me p0enta?

Amela...

25.03.2008 13:31:20
nap0ran vic za čitat al na kraju je 0k,et0 0d mene 4

knjaz NIK=LA

25.03.2008 14:27:20
;-))))

knjaz NIK0LA

25.03.2008 14:28:06
;-)

MLADA+b0CHA(*

25.03.2008 15:11:26
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

¤¤M0KE¤¤

25.03.2008 15:44:38
JA SAM ZIVINA 8ALIJSKA 8ALIJISK0GA MI CMARA

Lycana Thr0p

25.03.2008 16:01:25
A chujte puceki pak vuche ga nest0 ne0bjasnjiv0, neka sila b0zja, znade 0n gdje mu je k0rjen i tk0 je, i st0 je. Imam0 i mi u HR takvih, st0 priznaju tk0 su i st0 su isk0nski i uistinu. Vrijeme ce d0ci da svi hrv. i srb. muslimnsk3 vjer0isp0vijesti uzmu krscanstv0 i sina b0zjeg,p0n0v0 u sv0je skuti,i nap0slijetku nadju spasenje i privedu vijek0vn0 lutanje u p0trazi za identitet0m k0ncu.

Poslao/Poslala