Rastava


- Koji je najjednostavniji način da se riješiš 80 kilograma ružnoga sala?
- Rastava!

Bibi
23.12.2008
3,29


Komentari:

Z.*)xxl

25.12.2008 19:04:26
tak0 da je srbski jezik ut0pija sve skupa sa njeg0v0m p0st0jan0scu

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:06:36
neznam 0dakle izvlacish te nhetachne inf0rmacije8,,bez p0vijesn0g utemeljenja,,, ver0vatn0 sa nek0g extremistichn0g islamistichn0 fundamentalistichn0g "b0shnjachk0g" sajta,,, ja znam da bi ti sad v0le0 bit sve drug0,,neg p0t0mak srbina k0ji je presha0 na islam,,p0d turcima ali tesk0,,,zelje su jedn0 a m0gucn0sti drug0,,, ka0 st0 8krushka nepada dalek0 0d drveta na chij0j je grani izrasla,,tak0 ni ti sad nem0zjesh g0v0riti nejedan drugi jezik,,bez 0naj st0 si d0ma sa 0bitelji pr0g0v0ri0 prv0,,a t0 je jezik tv0jih predaka,,k0ji su zvali sebe srbima,,

K0S0VA

25.12.2008 19:09:26
UCITE BRE SIPTARSKI NAB0LJI JE

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:09:34
ak0 je srbski jezik ut0pija,,0nda nem0j da ga k0ristish vishe svaki dan,,uchi thurski,,ili arabski,,,a m0zjesh i siptarski ka0 st0 0vaj kazje jer ak0 ste izdali Hrista i vjeru pradjed0vsku,,zast0 nebi izdali i jezik,,i ka0 u MaHtrixu prikljuchili se na neke aparate,,,te brzje nauchite,,jezik k0ji vam je miliji i k0ji izaberete u 0pcijama ZIVI0 BAB0

K0S0VA

25.12.2008 19:10:06
SVETSKI JE PRIZNAT A NE VAS SL0VENSKI

K0S0VA

25.12.2008 19:11:15
K0S0V0 D0 BE0GRADA I SARAJEVA

K0S0VA

25.12.2008 19:13:03
SRBE NA VRBE P0BESICEM0 VAS

Z.*)xxl

25.12.2008 19:13:05
daj ne balavi vise i sam znas da t0 st0 pises je sam0 sama izmislj0tina i laz a ti si taj k0ji negira sv0je p0rijekl0 prema t0me treb0 bi se mal0 p0zabaviti time a ne sam0 citati sta su pisali nadri hist0ricari tkz srbi

K0S0VA

25.12.2008 19:14:18
CHIVSA N0NA

Z.*)xxl

25.12.2008 19:15:02
ja a i ti g0v0rim0 bh jezik0m m0zda ne prihvatljiv0 za tebe ali je tak0

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:15:33
Z.*)xxl 2008-12-25 18:54:26 a vuk sam0 mal0 prepravi0 b0sancicu zal0sn0 strucnjaci za kriv0tv0renje a vuk nije stv0ri0 cirilicu...neg0 je sam0 prepravi0,,, a nastala je 0d m0naha Kirila i Met0dija,,,k0ji su k0ristili grchki alfabet i srbicu(b0hsnanchicu kak0 je ti z0vesh) i preuredili je u pism0 k0je su kasnije prihvatili svi slaveni 0d Trsta d0 Vladiv0dsth0ka,,,ka0 i bugari,,neki turci i m0ng0li

Z.*)xxl

25.12.2008 19:16:04
kad si tak0 pametan de mi reci k0je su g0dine i u k0jem vijeku sl0veni p0celi sa naseljavanjem nasih pr0et0ra

K0S0VA

25.12.2008 19:17:27
VAS U DUPE

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:18:05
Z.*)xxl 2008-12-25 19:15:02 ja a i ti g0v0rim0 bh jezik0m m0zda ne prihvatljiv0 za tebe ali je tak0 ve0ma si k0michan,,,sam0 neznam sta je u p0vijesti regstriran0 p0d tim jezik0m,,naz0vi ga kak0 h0cesh,,,i Alija je prizn0 da je srbsk0g p0rekla,,,a da nepricham 0 muslimanskim prvacima,,st0 su ginuli pr0tiv austr0ugara da bi zadrzjali sv0j mahternji srbski jezik,, nadji knjigu Bivsi Srbi,,tu se d0sta g0v0ri 0 t0me,,

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:20:31
Z.*)xxl 2008-12-25 19:16:04 kad si tak0 pametan de mi reci k0je su g0dine i u k0jem vijeku sl0veni p0celi sa naseljavanjem nasih pr0et0ra p0 prichama germana i zapada..slaveni su iz prap0st0jbine k0ja je8 bila iza Karpata,,p0cheli naseljavati balkan j0sh u 5 st0ljecu,,,ali se nalaze d0kazi k0ji p0tvrdjuju supr0tn0,,da su srbi i slaveni bili star0sede0ci na balkanu,,j0s mn0g0 tisuca ljeta pri t0ga

Z.*)xxl

25.12.2008 19:22:31
jeda 0d d0kaza ti je p0velja kulina bana k0ja je pisana b0sancic0m davne 1189 g0dine

Z.*)xxl

25.12.2008 19:24:02
dje si t0 pr0cit0 mani se prica b0lan k0je 5 st0ljece

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:25:11
Kulin Ban?? raspitaj se prv0 st0 je 0n bi0 p0 naci0naln0sti!!!

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 19:25:51
i k0jeg je vjer0isp0vedania bi0,,m0jega il tv0jega muhamed0va

Z.*)xxl

25.12.2008 19:28:25
bih je 0duvjek bila drzava raznih religija ja ti g0v0rim k0jim je jezik0m pisana p0valja

Poslao/Poslala