Pivo


Vrati se muž kasno kući i kaže ljutoj ženi:
- "Donesi mi pivo."
Na to će ona:
- "A šta je s magičnom reči na: P?!"
- "Požuri!"

ulcinjanin
14.03.2008
4,77


Komentari:

Hare Sil0vajdzic

16.03.2008 00:31:00
caki uslj0 usljivi kenjam ti se na familiju

U-nacelu.

16.03.2008 10:35:11
SVAKI SRBIN KRVI CE DA GUTA ZB0G M0G D0MA I KRIZN0GA PUTA

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 10:54:55
Lajčak: Referendum j= bajka... "Nik0 se n= bi tr=ba0 plašiti bajke k0ja se ne m0že 0bistiniti", kaza0 je vis0ki predstavnik...

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 10:55:12
hihihihihihihihi....

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 10:55:48
0Q0Q0Q))))))) LJ!GAVCI ))))))) J=BEM LI VAM MĐTER ZGUBAVU ))))))))))

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 10:56:34
0Ö)))))) LJ!GAVCI )))))) HASIM TACHI NA CUNU VAS KACI I ZA N0S VAS P0VLACI hihihihihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 10:58:30
HASIM TACHI NA CUNU VAS KACI I ZA N0S P0VLACI A LAJCAK S GVZA NAVLACI

SELIM PASA-CAKI

16.03.2008 11:13:43
Lajčak: Referendum j= bajka... "Nik0 se n= bi tr=ba0 plašiti bajke k0ja se ne m0že 0bistiniti", kaza0 je vis0ki predstavnik... hihihihihihihihihihihihihihihi.......... hihihihihihihihihihihihihihihihi...... hihihih......hihihihihihi......hihihihihihi..... BAJKE SU NA DRUG0M SPRATU ))))))))))) hihihihihihihihihihihihihi.......

Z.*)

16.03.2008 13:47:16
nejelja 16.03.2008 g0d dan kis0vit i tmura, prepun isparavanja i vlazn0sti. T0 zemlja prazni ak0mulisanu negativnu energiju: t0 mu d0dje is"0 k0 i sa insan0m ali sa insan0m a ne sa hajvan0m ....

U-nacelu.

16.03.2008 14:39:23
SVAKI SRBIN KRVI CE DA GUTA ZB0G M0G D0MA I KRIZN0GA PUTA

U-nacelu.

16.03.2008 14:41:22
JA UHSTASA I M0J CACA BI0 0TAC SINU ZANAT 0STAVI0

U-nacelu.

16.03.2008 14:42:43
MLAD UHSTASA KUKAVICA NIJE SMRT GA GLEDA 0N SE NA NJU SMIJE

U-nacelu.

16.03.2008 14:44:48
SVE UHSTASCHE R0DILA JE VILA A CHETNHIKE MRSAVA K0BILA

U-nacelu.

16.03.2008 14:46:38
VELEBITE DIVNA G0R0 NASA TI SI PYNA CESTITIH UHSTASCHA

U-nacelu.

16.03.2008 14:48:14
Uhstaska se vöjska dize, ösvetn!ka strasan röj. Hrabra srca silne ruke, Na srce u krvav böj. Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm. Kruti böl je za hrvata, Biti tudi pödanik. Kad je vikö öd vijeköva, Bit u böju pöbjednik. Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm. Uhstaska se vöjska dize, Za slöbödu vödit rat. Dök ne stigne sve dö Drine, Nece klönut nece st*t ! Uhstaska se vöjska dize, Zaröbljenu dömövinu pögazenö selö döm. öslöbödit krvlju ide, I junacköm desnicöm.

shtajerski chethnik

16.03.2008 15:52:56
MLADA+b0CHA(* 2008-03-10 23:07:03 JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

shtajerski chethnik

16.03.2008 15:54:50
ISTRA-SL0VENIA

U-nacelu.

16.03.2008 17:05:53
HRVATSKA D0 ZEMUNA

shtajerski chethnik

16.03.2008 17:51:00
jes u m0m pipmeku,8 rvtaska nece p0st0jat istra sl0veniji, dalmatija, k0rdun, lika, banija, baranja, slav0nija, srbiji., a za 0n0 mal0 parche 0k0 zagreba, za t0 ce se vec srbija i sl0venija nekak0 d0g0v0rit

shtajerski chethnik

16.03.2008 17:56:40
+

Poslao/Poslala