slovenski


Zasˇto slovenski auti imaju samo 3 brzine?
- Jer ne stignesˇ prebaciti u 4 vec´ si na granici!

Cemu sluzˇi radar u Sloveniji?
- Za zajebanciju.

Pilot iz aviona zove slovensku kontrolu leta i kazˇe:
- "Ovdje let ABC123, trazˇimo dopusˇtenje za korisˇtenje zracˇog prostora."
Slovenska kontrola leta odgovara:
- "Dobro dosˇli u Slov... Dovi?enja!"

Slovenija ima toliko more da se sve ribe iz njega mogu pohvatati mrezˇicom za ping-pong.

Kada netko otvori kisˇobran u Ljubljani, mora paziti da ne pikne u oko nekoga u Mariboru.

- Zasˇto letacˇi na Planici ne lete preko 250 metara?
- Jer bi skocˇili u Italiju.

- Koliko Slovenaca zna hodati?
- Sva trojica.

- Koje boje su slovenski patrolni cˇamci?
- Oba su plava.

- Slovencima uopc´e ne trebaju mobiteli. Oni mogu komunicirati jodlanjem s jednog kraja drzˇave na drugi.

- Sˇta koriste Slovenci za nadgledanje zracˇnog prostora?
- Vojnika na vrhu Triglava.

vlado
07.10.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala