tsunami


Kako se u BiH kaže tsunami?
washendgou(voš end gou).

medy
29.04.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala