Odustvo


Kapetan postroji vojnike i kaže:
- "Ko napiše najkraće pismo kući, dobije odgovor, dobija nagradno odsustvo!"
Mujo napiše SMS Fati:
- "PPPO."
Fata odgovori SMS-om:
- "PPPO."
Kapetan mozga i kaže:
- "Dobro Mujo, dobićeš odsustvo, ali reci šta znače ove poruke?"
Mujo:
- "Peri Pi.ku Palo Odsustvo, a Fata je odgovorila Poruka Primljena Pi.ka Oprana."

Semra
23.02.2009
3,95


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

24.02.2009 00:13:21
Kapetan p0str0ji v0jnike i kaze: - "K0 napise najkrace pism0 kuci i d0bije 0dg0v0r, d0bija nagradn0 0dsustv0!" CAKI napise SMS REALISTI: - "PPP0." REALISTA 0dg0v0ri SMS-0m: - "PPP0." Kapetan m0zga i kaze: - "D0br0 CAKI, d0bices 0dsustv0, ali reci sta znace 0ve p0ruke?" CAKI: - "Peri Pi.ku Pal0 0dsustv0, a REALISTA je 0dg0v0ri0: P0ruka Primljena Pi.ka 0prana."

G0lemi

24.02.2009 00:44:41
Sta je arbitar arhiva viceva ???? Nista drug0 neg0 nepismeni kH0nj, k0ji ne 0bjavjuje viceve k0ji se salju . Sem 0nih 0 hasi i muji i fati.... JA TEBE PITAM JESI LI TI FASISTA ILI STA SI DRUG0???? F.d.P.

Alija Izmetbeg0vic

24.02.2009 02:54:24
g0lemi g0wnaru isamaraj mi chmar jezik0m HAHAHAHAHAHAHA

Alija Izmetbeg0vic

24.02.2009 02:55:33
dje si, b0lan, realist0 d0br0namjerni nategnem ti hanumu 0tp0zadi HAHAHAHAHA

λAλA

24.02.2009 07:53:23
B0G CUVA CETHNIKE SA VER0M U NJEGA ZA KRALJA I 0TADJBINU

Banja Luka

24.02.2009 10:25:45
Nije istina G0lemi,ja sam p0sla0 bar deset viceva 0 Fati i Muji,j=bes-ga ni jedan nisu 0bjavili!

mkd

24.02.2009 10:36:28
U PRAVU SI G0LEMI KIRILICU NE 0BLJAVJUJU SAM0 SELEKTIVN0 0D NEKIH DAJU GLUPE VICEVE

mkd

24.02.2009 10:37:17
VIC JE D0STA D0BAR JMR

Realista

24.02.2009 10:39:42
U um0b0lnici psihijatar p0str0ji0 ludake i kaze: "K0 napise najludju SMS p0ruku, ima prav0 da danas surfa p0 inter*etu." Znate li k0 je p0bijedi0? Da, uprav0 njeg0v0 vis0cantsv0, Izmet psih0pata, vrl0 ubjedljiv0.

λAλA

24.02.2009 10:47:40
diskriminacija,,,nev0ledu cirilicu

caki

24.02.2009 14:28:30
sad sam naprci0 sv0ju mamili sve isti scenari0 k0 vic BELAJ,kak0 mi b0na hanuma ne rece da mi je ma!ka d0sla....UFFF!!!!!!!! hihihihihihihi..................

Cuj 0v0

24.02.2009 15:16:08
J0j, j0j, sta vam rade. Izadje K0s0v0 na m0re a i ujedinjuje sve sa Albanij0m. J0j, j0j !!!! Tirana će d0zv0liti K0s0vu da k0risti albansku luku Shengjin na Jadransk0m m0ru, sa0pći0 je danas premijer te zemlje Sali Berisha. Berisha i Limaj su se sl0žili da treba pr0učiti m0gućn0st pr0širenja luke Shengjin, k0ja se nalazi u blizini puta k0ji se trenutn0 gradi i k0ji će k0štati 0k0 milijardu eura, a čiji je cilj da se skrati veza 0d K0s0va d0 Albanije. K0s0v0 i Albanija m0raju raditi zajedničkim snagama na integraciji i ujedinjavanju radi 0lakšavanja živ0ta sv0jih građana, izjavi0 j= Berisha. Zajednički pr0jekti bi 0buhvatali i izgradnju elektrana, željeznice, unifikaciju 0braz0vnih i kulturnih pr0grama, planinski turizam, ka0 i zajedničku mrežu carinskih p0staja u cilju "0dbacivanja bir0kratskih barijera prilik0m pr0laza ljudi i d0bara", kaže se u zvaničn0m sa0pćenju, navela j= britanska agencija.

λAλA

24.02.2009 15:21:04
a sta ti p0turic0 imas veze sa srbskim k0smet0m,,vashi su 8se t0ga davn0 0dreHkli,,,

Cuj 0v0

24.02.2009 15:57:01
Ma imas ti prav0,ja p0mal0 lickam g0wna i prduckam sam0m sebi p0d n0s.

salgija

24.02.2009 16:09:48
SJG i HJG tj. SiH JG

salgija

24.02.2009 16:11:55
ali reci šta znače öve pöruke?" srbi i hrvati jedu vnaGö

BELI 0RA0

24.02.2009 16:17:43
TISINA BRE MAJMUNI ID!0TSKI DA VAS NE P0BIJEM, MAJKE LI VAM J=BEM !!! SRBI SU ZAK0N !!!

salgija

24.02.2009 16:20:28
EUSSDSJGIIÖ

salgija

24.02.2009 16:21:39
prevöd: etö umrljaö si se dök si jeö vnaGö idi i öbrisi se

salgija

24.02.2009 16:23:31
BÖ BÖU

Poslao/Poslala