Magarac


Haso kaže:
- "Čuj Mujo, tebi trebaju samo veće uši da bi bio magarac."
Mujo kaže:
- "E pa magarac nema velike uši."
A Haso:
- "Pa onda ti ništa ne treba."

grgo
10.03.2008
2,52


Komentari:

Z.*)

13.03.2008 00:07:53
grg0 i tebi vala se imas ;;

Alija Izmetbeg0vic

13.03.2008 00:12:03
z namijesti mi se da ti razvalim bulju

))((

13.03.2008 00:32:19
Sikter bal!j0 z.

Alija Izmetbeg0vic

13.03.2008 01:49:09
0vi vic je za m0g frenda cakija

SCG*

13.03.2008 12:44:11
caki je majmun!

knjaz NIK0LA

13.03.2008 14:06:09
jöpet glavöbölja

knjaz NIK0LA

13.03.2008 14:06:30
imali tkö da me cukne

))((

13.03.2008 14:07:27
mayke ti ga nabyjem ja ce te cukam ceö dan akö ce ti bude bölje

Cry$tyyan $mylyanyc

13.03.2008 14:08:58
mayke mi ni meni ne fali nista

Cry$tyyan $mylyanyc

13.03.2008 14:10:01
i ja imam glavöbölju höcel mene n#tkö cuknyt

Cry$tyyan $mylyanyc

13.03.2008 14:10:25
bas su mi vicövi prva liga

Cry$tyyan $mylyanyc

13.03.2008 14:10:47
ja sam najdöbar urednik za vicövi

Selma B

13.03.2008 14:50:01
niste vi sk0ntali 0vaj vic,,

Selma B

13.03.2008 14:51:10
grg0 vic ti je super!!!hahahahaha

Slavk0(s)

13.03.2008 15:46:24
0DLICAN JE VIC. M0ZE MU PANDAN BITI I VIC U VEZI SA LAZNIM "KNJAZ0M". KADA JE 0N PITA0 PSIHIJATRA KAK0 NAJLAKSE DA 0STVARI PENZIJU, 0VAJ MU JE 0DG0V0RI0 DA JE NAJB0LJE DA GLUMI LUDAKA, A 0NDA MU REKA0: D0DUSE TI GA I NE M0RAS GLUMITI, TI SI T0 U STVARN0STI.

Amela...

13.03.2008 15:53:27
MRKQJE HQĆEŠ LI SAMNQM U WC?

SCG*

13.03.2008 16:12:28
Selma,j=b0 te magarac caki u p0 phickice,!

knjaz NIK0LA

13.03.2008 16:12:43
MLADA+b0CHA(* 2008-03-10 23:07:03 JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

knjaz NIK0LA

13.03.2008 16:14:20
B0G CHUVA CHETHNIKE

;

13.03.2008 16:38:25
u.g0t.mail

Poslao/Poslala