Nažalost


Haso dolazi u dućan i pita prodavačicu:
- "Jeste li dobili nažalost?"
- "Kakvo nažalost?"
- "Pa jučer ste rekli da nažalost nemate!"

žica
26.02.2008
3,23


Komentari:

Mrk0je

29.02.2008 14:03:02
U Serbiji sve stöji samö ide brat na brata.

Mrk0je

29.02.2008 14:03:57
naravnö i trgövine najbölje rade ta vrijeme mitinga. Sve je dzabaluka, pa kö vise pökupi.

Mrk0je

29.02.2008 14:04:59
Möjserönja, önj tvöj laktas je pöphushiö. Sve je nestö tisi. hahahaha

Mrk0je

29.02.2008 14:05:33
Knjaze kakö ti je mayka? Pusa za nju. hahahaha

Mrk0je

29.02.2008 14:18:40
Bratska (X) Rasija, ödbila izrucenj&, bratsköj Serbiji, Miru i marka siljösevica. hahahaha

Mrk0je

29.02.2008 14:19:13
Rasija dsrzi dö Serbije kölikö dö döratröva prkna. hahahaha

Fahrudin

29.02.2008 14:32:37
M0ze se t0 i nama d0g0diti sa Rep.Srpsk0m,j=biga!

Fahrudin

29.02.2008 14:34:37
p0zz knjaze knjaz sa karpata+ 2008-02-29 13:09:52 n0zj zjica shrebrenica zjiveli bab0 abdic i ratk0 mladic smrt baljijama i uhstashama

Fahrudin

29.02.2008 14:39:19
ev0 sad jedan vic: d0sa0 caki k0d d0kt0ra: D0kt0re p0magajte!!! Cujem glas0ve, a nista ne vidim. - Smirite se g0sp0dine! Najprije mi recite kada vam se t0 desava? - Svaki put kad telef0niram!

knjaz sa karpata+

29.02.2008 14:42:42
mrki, taslachi0 sam ti unuku, mala je strava, prsa j0j rastu brz0m brzin0m, p0selami fam. u anad0liji, j0s mal0 pa ces im u g0ste 1912 se priblizjava

Mönsieur D

29.02.2008 16:26:34
Ibrö zvani mrköje zastö citav svet ima neödöljivu pötrebu da se divi bösancima? zatö stö u vasöj yrbanöj zemlji ima par lepih metröpöla...imam övde jednu najnövijy *britannica* geöpölitichku kartu. Da vidimö, sta kazu böje na 8alkanu.. ...evö Z'n'ca, Tuzla i Sar'jevö..karta kaze da se nalaze u sastavu: Federacij* bösanske dzamahirije i sve j= öböjenö neköm bledözelenöm böjöm. Takö kaze karta. 2 miliöna stanövnika Prösecna plata 125 KM Federalni centar za uklanjanje mina (FMAC) tvrdi da se 74% ukupnög pöznatög bröja minskih pölja nalazi u FBIH. Pöstöji taködje dva miliöna nelöciranih mina Vec ödavnö bögati zapadnjaci se snadbjevaju "rezervnim delövima" Pakistana, Indije i drugih sirömasnih zemalja gde se bubreg möze kupiti za 1ÖÖÖ$ ali u dzamahiriji deciji bubreg kösta dvöstrukö manje. Dzamahirija je taködje zemlja u köjöj je sadasnji predsednik (citaj 8ösnjacki clan predsednistva BiH Haris Silajdzic) najveci svercer öruzja evröpe Akö zelite izvesnu dözu adrenalina önda kupite kartu (samö autöbsöm jer jedini aviön BiHairways ima kvar sa rikverc svetlöm) i pravac Dzamahirija!!

Mönsieur D

29.02.2008 16:54:51
:)

knjaz sa karpata+

29.02.2008 17:23:34
alal vera brate, nek si im reka0 taslachi0 ih rahmetli alj0 st0 im je t0 sve 0bezbedi0 ZJIVE0 FIKR4T ABDIC BAB0 I MUFTIJA BE0GRADSKI HADZI HAMDIJA-EFENDIJA JUSUFSPAHIC

Banja Luka

29.02.2008 17:29:23
Mönsieur D i Knjaze vi ste jedina svijetla tacka na övöm sel!acköm sajtu,svaka cast mömci!!! Pözdrav öd brata iz USD!!!

Mönsieur D

29.02.2008 17:50:05
Uzvracam pözdrav brate Banjalucanine. Hvala te=bi i svim Srbima u RS na pödrsci, dökazali ste jös jednöm da ste najveci börci u ödbrani Sr-B-stva. Kösmet nije izgubljen i börba za taj deö teritörije Drzave Srbije tek pöcinje, nek' se zna!!!

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:11:55
VELIK P0ZDRAV BRATU IZ ZAPADNE SRBIJE IZ SRBSK0GA GRADA BANJA LUKE

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:19:03
Načelnik Glavn0g štaba v0jske Ruske Federacije general Jurij Balujevski p0tvrdi0 je u izjavi za agenciju RIA n0v0sti da je njeg0va zemlja spremna da pruži v0jnu p0m0ć Srbiji u 0dbrani K0s0va i Met0hije ak0 zvanični Be0grad t0 zatraži! Balujevski čak nije isključi0 ni m0gućn0st up0trebe at0mske b0mbe ka0 krajnjeg sredstva 0dbrane8 terit0rijaln0g suvereniteta Rusije i njenih saveznika

k0l0s

29.02.2008 18:19:07
E svasta, vazda ista ekipa,mlati praznu slamu. Um0rite li se kadkad... znate vi k0

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:19:46
Mi sm0 spremni da Srbiji p0m0gnem0 i v0jn0 i na svaki drugi način! Srbija nije tražila p0m0ć ni 0d k0ga, pa ni 0d Rusije, ali je Rusija spremna da p0m0gne ak0 Srbija t0 0d nas zatraži - reka0 je 8Balujevski. 0v0 je već drugi put u p0slednjih mesec dana da general Balujevski g0v0ri 0 v0jn0m angaž0vanju Rusije u Srbiji.

Mönsieur D

29.02.2008 18:23:58
de si bre ti sremac, östri sablju bice pötrebna

Poslao/Poslala